නමෝ බුද්ධාය

ධම්මපදය -16- පිය වග්ගය

ප්‍රියමනාප විම එ හි ස්වභාවය පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි. 209.෴ අයොගේ යුඤජ මත්තානං - යෝගසමිං ච අයෝජයං, අත‍ථං හිත‍වා පියග්ගාහී - පිහෙත්තතානුයෝගිනං Ayoge yunja'mattanam yogasminca ayojayam attham hit va piyaggahi piheta'ttanuyoginam. (ජේතවන – පැවිදි තුන්දෙනෙකු...

ධම්මපදය -20- මග්ග වග්ගය

නිවනට පිවිසිය හැකි මග හෙවත් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය පිළිබද වදාළ ගාථා දහහතකින් යුක්ත යි. 273.෴ මග්ගානට්ඨංගිකෝ සෙට්ඨෝ - සච්චානං චතුරෝ පදා විරාගෝ සෙට්ඨෝ ධම්මානං - දිපදානං ච චක්ඛුමා.   Magganatthangiko settho saccanam caturo pada virago settho dhammanam dvipadananca...

ධම්මපදය -17- කෝධ වග්ගය

ක්‍රෝධ වර්ගය ද්වේශය සහ දේවේශ සහගත සිතිවිලි නැති කරගැනීමේ වැදගත්කම විග්‍රහ කෙරෙන ගාථා දහහතරකින් සමන්විත යි.   221.෴ කෝධං ජහේ, විප්පජහෙය්‍ය මානං - සංයෝජනං සබ්බමතික්කමෙය්‍ය තං නාමරූපස්මිං අසජ්ජමානං - අකිංචනං නානුපත්තති දුක්ඛා,   Yo ve uppatitam kodham ratham bhantamva...

ධම්මපදය -18- මල වග්ගය

කෙලෙස් මල දුරු කරගත යුතු ආකාරය පිළිබද වදාළ ගාථා 23 කින් යුක්තයි. 235.෴ පණ්ඩුපලාසොව දානිසි  - යමපුරිසාපි ච තං උපට්ඨිතා උය්‍යොගමුඛෙ ච තිට්ඨසි - පාථෙය්‍යම්පි ච තෙ න විජ්ජති.   Pandupalasova danisi yamapurisapi ca te upatthita uyyogamukhe ca titthasi patheyyampi ca te na...

ධම්මපදය -21- පකිණ්ණක වග්ගය

විවිධ තේමාවන්ට අදාළ ව වදාළ ගාථා දහසයකින් ප්‍රකිර්ණක වර්ගය සමන්විත යි.   290.෴ මත්තාසුඛ පරිච්චාගා - පස්සේ චේ විපුලං සුඛං චජෙ මත්තාසුඛං ධීරො - සම්පස්සං විපුලං සුඛං.   Matta sukhapariccaga passe ce vipulam sukham caje mattasukhirh dhiro sampassam vipulam sukham (වේළුවන –...

ධම්මපදය -19- ධම්මට්ඨ වග්ගය

ධර්මයෙහි පිහිට කොටගෙන ජිවිතය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ වදාළ ගාථා දහහතකින් ධම්මට්ඨ වග්ගය සමන්විත යි. 256.෴ න තේන හෝති ධම්මට්ඨෝ - යේන ත්ථං සහසා න යෙ යෝච අත්ථං අනත්ථං ච - උභෝ නිච්ඡෙය්‍ය පණ්ඩිතො.   Na tena hoti dhammattho yenattham sahasa naye yo ca attham anatthanca ubbo...

ධම්මපදය -22- නිරය වග්ගය

පාපය දුරු කිරිම පිළිබද වදාළ ගාථා 14 කින් යුක්තයි. 306.෴ අභූතවාදී නිරයං උපෙති - යො චා පි කත්වාන න කරොමීති චාහ උභොපි තෙ පෙච්ච සමා භවන්ති - නිහීනකම්මා මනුජා පරත්ථ.   Abhutavadi nirayam upeti yo vapi katva na karomi caha ubhopi te pecca sama bhavanti nihinakamma manuja...

ධම්මපදය -23- නාග වග්ගය

නාග යනු හස්තියා (ඇතා) කියන අර්ථය යි. ඇතා උපමා කරගනිමින් වදාළ ගාථාවන් දාහතරක් නාග වග්ගය තුළ අන්තර්ගත ව ඇත. 320.෴ අහං නාගොව සඞ්‌ගාමෙ - චාපතො පතිතං සරං, අතිවාක්‍යං තිතික්‌ඛිස්‌සං - දුස්‌සීලො හි බහුජ්‌ජනො.   Aham nagova sangame capato patitam saram ativakyam titikkhissam...

ධම්මපදය -24- තණ්හා වග්ගය

සසර දුකට හේතුව වූ තණ්හාව පිළිබද වදාළ ගාථා විසිහයකින් යුක්ත යි 334.෴ මනුජස්ස පමත්තචාරිනො - තණ්හා වඩ්ඪති මාලූවා විය සො පලවති හුරාහුරං - ඵලමිච්ඡං ව වනසමිං වානරෝ.   Manujassa pamattacarino tanha vaddhati maluva viya so plavati hura huram phalamicchamva vanasmi vanaro....

ධම්මපදය -25- භික්ඛු වග්ගය

බුදු සසුනෙහි භික්ෂුව කවරෙක් දැ යි හදුන්වා දෙමින් ඒ පිළිබද වදාළ ගාථා විසි තුනකින් කින් සමන්විත යි. 360.෴ චකඛුනා සංවරො සාධු - සාධු සොතෙන සංවරො, ඝාණෙන සංවරො සාධු - සාධු ජිවහාය සංවරො   Cakkhuna samvaro sadhu sadhu sotena samvaro ghanena samvaro sadhu sadhu jivhaya...