ධම්මපදය -08- සහස්ස වග්ගය

ධම්මපදය -08- සහස්ස වග්ගය

හරවත් දෙය සහ නිස්සාරවත් දෙය පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක ලෙස විග්‍රහ කෙරෙන ගාථා දහසයකින් සමන්විත යි. 100.෴ සහස්සම්පි චේ වාචා – අනත්ථපදසංහිතා, ඒකං අත‍්ථපදං සෙය්‍යෝ – යං සුත‍්වා උපසම්මති.   Sahassamapi ce vaca anatthapadasamhita ekam atthapadam seyyo yam sutva...
ධම්මපදය -07- අරහන්ත වග්ගය

ධම්මපදය -07- අරහන්ත වග්ගය

රහතන් වහන්සේලා ගේ ගුණයන් පිළිබද වදාළ ගාථා දහයකින් යුක්තයි.   90.෴ ගතද්ධිනො විසොකස්ස – විප්පමුත්තස්ස සබ්බධි සබ්බ ගන්ථප්ප හීනස්ස – පරිළාහො න විජ්ජති.   Gataddhino Visokassa vippamuttassa sabbadhi sabbaganthappahinassa parilaho na vijjati. (ජීවකම්බවත -ජීවක...
ධම්මපදය -06- පණඩිත වගගය

ධම්මපදය -06- පණඩිත වගගය

සත්පුරුෂයන් ගේ වටිනාකමත්, ඔවුන් ඇසුරු කිරිමේ වටිනාකම ත් පිළිබද වදාළ ගාථා දහහතරකින් යුක්ත යි. 76෴ නිධීනංව පවත්තාරං – යං පස්සේ වජ්ජ දස්සිනං නිග්ගය්හවාදිං මෙධාවිං – තාදිසං පණ්ඩිතං භජේ තාදිසං භජමානස්ස – සෙය්‍යා හෝති න පාපියෝ.   Nidhinamva pavattaram yam...
ධම්මපදය -05- බාල වග්ගය

ධම්මපදය -05- බාල වග්ගය

ඇසුර සඳහා සුදුසු නො වන බාලයන් පිළිබඳ වදාළ උතුම් ගාථාවන් දහසයකින් බාල වග්ගය සමන්විත යි. 60.෴ දීඝා ජාගරතො රත්ති – දීඝං සන්නස්ස යෝජනං දීඝො බාලානං සංසාරෝ – සද්ධම්මං අවිජානතං.   Digha jagarato ratti digham santassa yojanam digho balana samsaro saddhammam...
ධම්මපදය -04- පුප්ඵ වග්ගය

ධම්මපදය -04- පුප්ඵ වග්ගය

පුෂ්ප උපමා කරගනිමින් දේශනා කොට වදාළ උතුම් ගාථාවන් දහසයකින් පුප්ඵ වග්ගය සමන්විත ය. 44.෴ කෝ ඉමං පඨවිං විජෙස්සති – යමලෝකං ච ඉමං සදේවකං කෝ ධමමපදං සුදේසිතං – කුසලෝ පුප්ඵමිව පචෙස්සති Ko imam pathavim vicessati yamalokanca imam sadevakam ko dhammapadam sudesitam...