ධම්මපදය -19- ධම්මට්ඨ වග්ගය

ධම්මපදය -19- ධම්මට්ඨ වග්ගය

ධර්මයෙහි පිහිට කොටගෙන ජිවිතය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ වදාළ ගාථා දහහතකින් ධම්මට්ඨ වග්ගය සමන්විත යි. 256.෴ න තේන හෝති ධම්මට්ඨෝ – යේන ත්ථං සහසා න යෙ යෝච අත්ථං අනත්ථං ච – උභෝ නිච්ඡෙය්‍ය පණ්ඩිතො.   Na tena hoti dhammattho yenattham sahasa naye yo ca attham...
ධම්මපදය -22- නිරය වග්ගය

ධම්මපදය -22- නිරය වග්ගය

පාපය දුරු කිරිම පිළිබද වදාළ ගාථා 14 කින් යුක්තයි. 306.෴ අභූතවාදී නිරයං උපෙති – යො චා පි කත්වාන න කරොමීති චාහ උභොපි තෙ පෙච්ච සමා භවන්ති – නිහීනකම්මා මනුජා පරත්ථ.   Abhutavadi nirayam upeti yo vapi katva na karomi caha ubhopi te pecca sama bhavanti...
ධම්මපදය -23- නාග වග්ගය

ධම්මපදය -23- නාග වග්ගය

නාග යනු හස්තියා (ඇතා) කියන අර්ථය යි. ඇතා උපමා කරගනිමින් වදාළ ගාථාවන් දාහතරක් නාග වග්ගය තුළ අන්තර්ගත ව ඇත. 320.෴ අහං නාගොව සඞ්‌ගාමෙ – චාපතො පතිතං සරං, අතිවාක්‍යං තිතික්‌ඛිස්‌සං – දුස්‌සීලො හි බහුජ්‌ජනො.   Aham nagova sangame capato patitam saram ativakyam...
ධම්මපදය -24- තණ්හා වග්ගය

ධම්මපදය -24- තණ්හා වග්ගය

සසර දුකට හේතුව වූ තණ්හාව පිළිබද වදාළ ගාථා විසිහයකින් යුක්ත යි 334.෴ මනුජස්ස පමත්තචාරිනො – තණ්හා වඩ්ඪති මාලූවා විය සො පලවති හුරාහුරං – ඵලමිච්ඡං ව වනසමිං වානරෝ.   Manujassa pamattacarino tanha vaddhati maluva viya so plavati hura huram phalamicchamva vanasmi...
ධම්මපදය -25- භික්ඛු වග්ගය

ධම්මපදය -25- භික්ඛු වග්ගය

බුදු සසුනෙහි භික්ෂුව කවරෙක් දැ යි හදුන්වා දෙමින් ඒ පිළිබද වදාළ ගාථා විසි තුනකින් කින් සමන්විත යි. 360.෴ චකඛුනා සංවරො සාධු – සාධු සොතෙන සංවරො, ඝාණෙන සංවරො සාධු – සාධු ජිවහාය සංවරො   Cakkhuna samvaro sadhu sadhu sotena samvaro ghanena samvaro sadhu sadhu...