ධම්මපදය -26- බ්‍රාහ්මණ වග්ගය

ධම්මපදය -26- බ්‍රාහ්මණ වග්ගය

අර්හත් භික්ෂුව හැදින්වීමට බ්‍රාහ්මණ වචනය යොදා ගනිමින් වදාළ ගාථා හතලිස්එකකින් සමන්විත යි. 383.෴ ඡින්ද සෝතං පරක්කම්ම – කාමේ පනුද බ්‍රාහ්මණ සංඛාරානං ඛයං ඤත‍්වා – අකතඤඞ්සි බ්‍රාහ්මණ   Chinda sotam parakkamma kame panuda brahmana sankharanam khayam natva...

ලෝ වැඩ සඟරාව

නමෝ බුද්ධාය! වීදාගම මහා මෛත්‍රී හිමියන් විසින් සුරචිත “ලොවට වැඩ පිණිස වූ සඟරාව – ලෝවැඩ සඟරාව” 1.෴ සෙත් සිරි දෙන මහ ගුණ මුහු දාණන් ස ත් හට වන බව දුකට වෙ දාණන් ති ත් ගණඳුරු දුරලන දිනි ඳාණන් සි ත් සතොසින් නමදිම් මුනි ඳාණන් 2.෴ ඇ ම පම ණින් පැවසූ මුනි දැන...
ධම්මපදය -15- සුඛ වග්ගය

ධම්මපදය -15- සුඛ වග්ගය

පරම සැපත වන නිවන පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි.   197.෴ සුසුඛං වත ජීවාම – වේරිනේසු අවෙරිනෝ වේරිනේසු මනුස්සේසු  – විහරාම අවේරිනෝ.   Susukham vata jivama verinesu averino verinesu manussesu viharama averino. (ශාක්‍ය ජනපදය – කලහකාරී නෑයන් ඇරබ) දුශ්චරිත...
ධම්මපදය -14- බුද්ධ වග්ගය

ධම්මපදය -14- බුද්ධ වග්ගය

ලොව්තුරු සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේලා පිළිබද වදාළ ගාථා දහඅටකින් යුක්තයි.   179.෴ යස්ස ජිතං නාවජියති – ජිතමස්ස නෝ යාති කෝචි ලෝකේ තං බුද්ධමන්නතගෝචරං – අපදං කේන පදේන නේස්සථ Yassa jitam navajiyati jitam yassa no’yati koci loke tam buddhamanantagocaram...
ධම්මපදය -12- අත්ත වග්ගය

ධම්මපදය -12- අත්ත වග්ගය

තම සිත සුරක්ෂිත කරගැනිම අයිති තමා ට ම බව පෙන්වා දෙමින් ඒ පිළිබද වදාළ ගාථා දහය කින් යුක්ත යි.   157.෴ අත්තානං චේ පියං ජඤ්ඤා – රක්ඛෙය්‍ය නං සුරක්ඛිතං තිණ්ණමඤ්ඤතරං යාමං – පටිජග්ගේය පණ්ඩිතෝ.   Attanance piyam janna rakkheyya nam surakkhitam tinnam annataram...