ධම්මපදය -16- පිය වග්ගය

ධම්මපදය -16- පිය වග්ගය

ප්‍රියමනාප විම එ හි ස්වභාවය පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි. 209.෴ අයොගේ යුඤජ මත්තානං – යෝගසමිං ච අයෝජයං, අත‍ථං හිත‍වා පියග්ගාහී – පිහෙත්තතානුයෝගිනං Ayoge yunja’mattanam yogasminca ayojayam attham hit va piyaggahi piheta’ttanuyoginam. (ජේතවන...
ධම්මපදය -20- මග්ග වග්ගය

ධම්මපදය -20- මග්ග වග්ගය

නිවනට පිවිසිය හැකි මග හෙවත් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය පිළිබද වදාළ ගාථා දහහතකින් යුක්ත යි. 273.෴ මග්ගානට්ඨංගිකෝ සෙට්ඨෝ – සච්චානං චතුරෝ පදා විරාගෝ සෙට්ඨෝ ධම්මානං – දිපදානං ච චක්ඛුමා.   Magganatthangiko settho saccanam caturo pada virago settho dhammanam...
ධම්මපදය -17- කෝධ වග්ගය

ධම්මපදය -17- කෝධ වග්ගය

ක්‍රෝධ වර්ගය ද්වේශය සහ දේවේශ සහගත සිතිවිලි නැති කරගැනීමේ වැදගත්කම විග්‍රහ කෙරෙන ගාථා දහහතරකින් සමන්විත යි.   221.෴ කෝධං ජහේ, විප්පජහෙය්‍ය මානං – සංයෝජනං සබ්බමතික්කමෙය්‍ය තං නාමරූපස්මිං අසජ්ජමානං – අකිංචනං නානුපත්තති දුක්ඛා,   Yo ve uppatitam kodham ratham...
ධම්මපදය -18- මල වග්ගය

ධම්මපදය -18- මල වග්ගය

කෙලෙස් මල දුරු කරගත යුතු ආකාරය පිළිබද වදාළ ගාථා 23 කින් යුක්තයි. 235.෴ පණ්ඩුපලාසොව දානිසි  – යමපුරිසාපි ච තං උපට්ඨිතා උය්‍යොගමුඛෙ ච තිට්ඨසි – පාථෙය්‍යම්පි ච තෙ න විජ්ජති.   Pandupalasova danisi yamapurisapi ca te upatthita uyyogamukhe ca titthasi...
ධම්මපදය -21- පකිණ්ණක වග්ගය

ධම්මපදය -21- පකිණ්ණක වග්ගය

විවිධ තේමාවන්ට අදාළ ව වදාළ ගාථා දහසයකින් ප්‍රකිර්ණක වර්ගය සමන්විත යි.   290.෴ මත්තාසුඛ පරිච්චාගා – පස්සේ චේ විපුලං සුඛං චජෙ මත්තාසුඛං ධීරො – සම්පස්සං විපුලං සුඛං.   Matta sukhapariccaga passe ce vipulam sukham caje mattasukhirh dhiro sampassam vipulam...
ධම්මපදය -19- ධම්මට්ඨ වග්ගය

ධම්මපදය -19- ධම්මට්ඨ වග්ගය

ධර්මයෙහි පිහිට කොටගෙන ජිවිතය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ වදාළ ගාථා දහහතකින් ධම්මට්ඨ වග්ගය සමන්විත යි. 256.෴ න තේන හෝති ධම්මට්ඨෝ – යේන ත්ථං සහසා න යෙ යෝච අත්ථං අනත්ථං ච – උභෝ නිච්ඡෙය්‍ය පණ්ඩිතො.   Na tena hoti dhammattho yenattham sahasa naye yo ca attham...