ධම්මපදය -14- බුද්ධ වග්ගය

ධම්මපදය -14- බුද්ධ වග්ගය

ලොව්තුරු සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේලා පිළිබද වදාළ ගාථා දහඅටකින් යුක්තයි.   179.෴ යස්ස ජිතං නාවජියති – ජිතමස්ස නෝ යාති කෝචි ලෝකේ තං බුද්ධමන්නතගෝචරං – අපදං කේන පදේන නේස්සථ Yassa jitam navajiyati jitam yassa no’yati koci loke tam buddhamanantagocaram...
ධම්මපදය -12- අත්ත වග්ගය

ධම්මපදය -12- අත්ත වග්ගය

තම සිත සුරක්ෂිත කරගැනිම අයිති තමා ට ම බව පෙන්වා දෙමින් ඒ පිළිබද වදාළ ගාථා දහය කින් යුක්ත යි.   157.෴ අත්තානං චේ පියං ජඤ්ඤා – රක්ඛෙය්‍ය නං සුරක්ඛිතං තිණ්ණමඤ්ඤතරං යාමං – පටිජග්ගේය පණ්ඩිතෝ.   Attanance piyam janna rakkheyya nam surakkhitam tinnam annataram...
ධම්මපදය -13- ලෝක වග්ගය

ධම්මපදය -13- ලෝක වග්ගය

ලෝකය පිළිබද වදාළ ගාථා දොළසකින් යුක්ත යි.   167.෴ හීනං ධම්මං න සේවෙය්‍ය – පමාදෙන න සංවසේ මිචඡාදිටඨිං න සේවෙය්‍ය – න සියා ලෝකවද්ධනො.   Hinam dhammam na seveyya pamadena na samvase micchaditthim na seveyya na siya lokavaddhano. (ජේතවන – භික්ෂුවක ඇරබ) ළාමක වූ...
ධම්මපදය -11- ජරා වග්ගය

ධම්මපදය -11- ජරා වග්ගය

ආර්ය ශ්‍රාවකයා ජාති, ජරා, මරණ රහිත නිර්වාණය කරා ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා අකාරය පිළිබද වදාළ ගාථා එකොළහකින් යුක්ත යි. 146.෴ කො නු හාසො කිමානන්දො – නිච්චං පජ්ජලිතෙ සති අන‍්ධකාරෙන ඔනද්ධා – පදීපං න ගවෙස්සථ   Ko nu haso kimanando niccam pajjalite sati...
ධම්මපදය -10- දණ්ඩ වග්ගය

ධම්මපදය -10- දණ්ඩ වග්ගය

පෘථග්ජන පුද්ගලයා නිරයේ උපත ලබා දඩුවම් ලබන අයුරුත්, භික්ෂුව නිවනින් සැනසෙන අයුරුත් දැක්වෙන ගාථා දාහතකින් යුක්ත යි. 129.෴ සඛ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස – සඛ්බේ භායන්ති මච්චුනෝ අත්තානං උපමං කත‍්වා – න හනෙය්‍ය, න ඝාතයේ.   Sabbe tasanti dandassa sabbe bhayanti maccuno...
ධම්මපදය -09- පාප වග්ගය

ධම්මපදය -09- පාප වග්ගය

පාප කර්ම සහ එහි ආදීනවයන් පිළිබඳවත්, පවින් වැළකී සිටීමේ ආනිශංස පිළිබඳ වත්, දේශනා කර වදාළ ගාථා දහතුනකින් සමන්විතයි 116.෴ අභිත‍්ථරෙථ කල්‍යාණෙ – පාපා චිත්තං නිවාරයෙ දන‍්ධං හි කරොතො පුඤ්ඤං – පාපස්මිං රමති මනො. Abhittharetha kalyane pipa cittam nivaraye dandham...