ලෝ වැඩ සඟරාව

නමෝ බුද්ධාය! වීදාගම මහා මෛත්‍රී හිමියන් විසින් සුරචිත “ලොවට වැඩ පිණිස වූ සඟරාව – ලෝවැඩ සඟරාව” 1.෴ සෙත් සිරි දෙන මහ ගුණ මුහු දාණන් ස ත් හට වන බව දුකට වෙ දාණන් ති ත් ගණඳුරු දුරලන දිනි ඳාණන් සි ත් සතොසින් නමදිම් මුනි ඳාණන් 2.෴ ඇ ම පම ණින් පැවසූ මුනි දැන...