අක්කොච්ඡි මං අවධිමං – අජිනි මං අහාසි මේ
යේ තං උපනය්හන්ති – වේරං තේසං න සම්මති.

Akkocchi mam avadhi mam
ajini mam ahasi me
ye ca tam upanayhanti
veram tesam na sammati.

අසවලා මට බැන්නේය. අසුවලා මට ගැසුවේය.
අසුවලා මා පැරදුවේය. අසුවලා මා සතුදේ පැහැරගත්තේ’යැයි
වෛර බදින තැනැත්තාගේ වෛරය නොසන්සිදේ.
(ජේතවන අසපුවේදී ථුල්ලතිස්ස තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)