අක්කොච්ඡි මං අවධිමං – අජිනි මං අහාසි මේ
යේ තං න උපනය්හන්ති – වේරං තෙසූපසම්මති.

 

Akkocchi mam avadhi mam
ajini mam ahasi me
ye ca tam nupanayhanti
veram tesupasammati.

අසුවලා මට බැන්නේය,අසුවලා මට ගැසුවේය,
අසවලා මා පැරදුවේය, අසවලා මා සතුදේ පැහැරගත්තේ’යැයි
වෛර නොබදින තැනැත්තාගේ වෛරය සන්සිදේ.
(ජේතවන අසපුවේදී ථුල්ලතිස්ස තෙරුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)