නහී වේරේන වේරානි – සම්මන්තීධ කුදාචනං
අවේරේනච සම්මන්තී – ඒස ධම්මෝ සනන්තනො.

Na hi verena verani
sammantidha kudacanam
averena ca sammanti
esa dhammo sanantano.

වෛර බැදීමෙන් වෛරය නොසන්සිදේ,
වෛරය වෛර නොකිරීමෙන්ම සන්සිඳේ,
මෙය හැම කල්හිම නොවෙනස්වන දහමකි.
(ජේතවන අසපුවේදී කාළි යක්ෂණිය අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)