පරේ ච න විජානන්ති – මයමෙත්ථ යමාමසේ
යේ ච තත්ථ විජානන්ති – ත‍තෝ සම්මන්ති මේධගා.

Pare ca na vijananti
mayamettha yamamase
ye ca tattha vijananti
tato sammanti medhaga.

කල කෝලහල කරන අය, අපි මේ කරන දෙයින්ම නැසෙන්නෙමු යැ’යි නොදැනම එසේ කල කෝලාහල කරති. යම් කෙනෙක් තමන්මැ මේ කල කොලාහලින් නැසෙනබව දනිත් නම් ඒ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ කලහ සිත් සන්සිදෙයි.
(කොසැඹෑ නුවරදී කළහකාරී භික්ෂූන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි.)