අර්හත් භික්ෂුව හැදින්වීමට බ්‍රාහ්මණ වචනය යොදා ගනිමින් වදාළ ගාථා හතලිස්එකකින් සමන්විත යි.

383.෴

ඡින්ද සෝතං පරක්කම්ම – කාමේ පනුද බ්‍රාහ්මණ
සංඛාරානං ඛයං ඤත‍්වා – අකතඤඞ්සි බ්‍රාහ්මණ

 

Chinda sotam parakkamma
kame panuda brahmana
sankharanam khayam natva
akatannusi brahmana.

(ජේතවන – බමුණකු ඇරබ)

බ්‍රාහ්මණය, උත්සාහකොට තෘෂ්ණා සැඩ පහර නවතන්න, කාමයන් දුරු කරන්න. ලොව ඇතිතාක් ධර්මයන් ගේ විනාශය දැන සංස්කරණය නො කළ දෙයක් වූ නිවණ දන්නෙක් වෙව.

 

384.෴

යදා දවයේසු ධම්මේසු – පාරගු හෝති බ්‍රාහ්මණෝ,
අථස්ස සඛ්බේ සංයෝගා – අත‍්ථං ගච්ඡන්ති ජානතෝ

 

Yada dvayesu dhammesu
paragu hoti brahmano
athassa sabbe samyoga
attham gacchanti janato.

(ජේතවන – භික්ෂුන් පිරිසක් ඇරබ)

යම් කලෙක බ්‍රාහ්මණයා සමථ-විදර්ශනා දෙක් හි පරතෙරට ගියේ වේද, එ විට ආර්ය සත්‍ය සතර දන්නා ඔහු ගේ හැම සසර බැමි විනාශයට යෙත්.

 

385.෴

යස්ස පාරං අපාරං වා – පාරාපාරං න විජ්ජති,
වීතද්දරං විසංයුත්තං – තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

 

Yassa param aparam va
paraparam na vijjati
Vitaddaram visamyuttam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – මරු ඇරබ)

යමෙකුට (ඇස ආදී අභ්‍යන්තර ආයතන සය නැමැති) මෙගොඩත්, (රූප-ශබ්දාදී බාහ්‍යායතන සය නැමැති) එගොඩත්, යන එකී එගොඩ මෙගොඩ දෙක ම ත් නැද්ද, කෙලෙස් දාහ නැති, කෙලෙස් බැමිවලින් මිදුණු ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

386.෴

ඣායිං විරාජමාසීනං – කතකිච්චං අනාසවං
උත්තමත‍්ථං අනුප්පත්තං – තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

 

Jhayim viraja’ masinam
katakicca’ manasavam
uttamattha’ manuppattam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – බමුණකු ඇරබ)

ධ්‍යාන වඩන්නා වූ කෙලෙස් රජස් නැති කළා වූ, කළයුත්ත කොට නිම කළාවූ, ආශව්‍ර රහිත ව, රහත් ඵලයට පැමිණි ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙක් ය යි මම කියමි.

 

387.෴

දිවා තපති ආදිචේවා – රත්තිං ආභාති චන‍්දිමා,
සන්නද්ධෝ ඛත්තියො තපති – ඣායී තපති බ්‍රාහ්මණෝ,
අථ සබ්බමහෝරත්තිං – බුද්ධෝ තපති තේජසා.

 

Diva tapati adicco
ratti mabhati candima
sannaddho khattiyo tapati
jhayi tapati brahmano
atha sabbamahorattim
buddho tapati tejasa.

(පූර්වාරාම – අනද තෙරුන් ඇරබ)

සූර්යයා දාවල්හි බබළයි, චන්ද්‍රයා රාත්‍රියෙහි බබළයි, රාජාභරණ පැළදගත් කල, රජු බබළයි, ධ්‍යාන වඩන්නා වූ විට රහතුන් බබළයි. එ සේ නමුත් බුදුරජ රෑ දාවල් හැමකල් හි තේජසින් බබළයි.

 

388.෴

බාහිතපාපෝති බ්‍රාහ්මණෝ – සමචරියා සමණෝති වුච්චති
පබ්බාජයත්තනො මලං – තස්මා පබ්බජිතෝති වුච්චති.

 

Bahitapapoti brahmano
samacariya “samano” ti vuccati
pabbajayamattano malam
tasma “pabbajito” ti vuccati.

(ජේතවන – බමුණු පැවිද්දෙකු ඇරබ)

බහා තැබූ පව් ඇත්තේනුයි බ්‍රාහ්මණ නම් වේ. විෂම හැසිරීම් නැති බැවින් ශ්‍රමණ යයි කියනු ලැබේ. තමා ගේ කෙලෙස් කිලූටු දුරු කරන බැවින් පැවිද්දා ය යි කියනු ලැබේ.

 

389.෴

න බ්‍රාහ්මණස්ස පහරෙය්‍ය – නාස්ස මුඤ්චේථ බ්‍රාහ්මණෝ
ධී බ්‍රාහ්මණස්ස හන්තාරං – තතෝ ධී යස්ස මුඤ්චති.

 

Na brahmanassa pahareyya
nassa muncetha brahmano
dhi brahmanassa hantaram
tato dhi yassa muncati.

(ජේතවන – සැරියුත් තෙරුන් ඇරබ)

කෙලෙසුන් දුරු කළ නිසා ඔහුට බ්‍රාහ්මණයා යයි කියති. නිදහස්ව ඉන්නා නිසා ඔහුට ශ්‍රමණ යයි කියති. සියළු ක්ලේශයන් නැසූ නිසා පැවිද්දායයි කියති.

 

390.෴

න බ්‍රාහ්මණස්සේතදකිංචි සෙය්‍යෝ – යදානිසේධෝ මනසෝ පියේහි
යතෝ යතෝ හිංසමනෝ නිවත්තති – තතෝ තතෝ සම්මති ඒව දුක්ඛං.

 

Na brahmanasse’ tadakinci seyyo
yada nisedho manaso piyehi
yato yato himsamano nivattati
tato tato sammatimeva dukkham.

(ජේතවන – සැරියුත් තෙරුන් ඇරබ)

සතුරන්ට ප්‍රිය වූ ක්‍රෝධය ඉපදවීමෙන් තමා ගේ සිත වළක්වා ගැනීම නැමැති යමක් වේ නම්, එය නිකෙලෙස් බ්‍රාහ්මනයා පිළිබඳ ස්වල්ප ගුණයක් නො වේ. හිංසා විතර්ක සහිත සති යම් යම් ආකාරයකින් නැවතේ නම් ඒ ඒ ආකාරයෙන් දුක් සංසිඳෙන්නේ ම ය.

 

391.෴

යස්ස කායේන වාචාය – මනසා නත‍්ථී දුක්කතං
සංවුතං තීහි ඨානේහි – තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං.

 

Yassa kayena vacaya
manasa natthi dukkatam
samvutam tihi thanehi
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමී ඇරබ)

යමෙකු ගේ කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ සිතින් සිදුවෙන නපුරු ක්‍රියාවක් නැත් ද, ඒ තුන් තැනින් හික්මුණු ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

392.෴

යම්හා ධම්මං විජානෙය්‍ය – සම්මා සම්බුද්ධදේසිතං
සක්කච්චං තං නමස්සෙය්‍ය – අග්ගිහුත්තංව බ්‍රාහ්මණෝ.

 

Yamha dhammam vijaneyya
sammasambuddhadesitam
sakkaccam tam namasseyya
aggihuttamva brahmano.

(ජේතවන – සැරියුත් තෙරුන් ඇරබ)

යමකු කෙරෙන් බුද්ධ දේශිත වූ ධර්මය දැන ගනී නම්, ගිනි දෙවියා පූදන බ්‍රාහමණයකු මෙන්, ඕ හට මනා සේ නමස්කාර කළ යුතු ය.

 

393.෴

න ජටාහි, න ගොත්තේන – න ජඦ්ජා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ
යම්හි සච්චංච ධම්මෝ ච – සෝ සුචී, සෝ ච බ්‍රාහ්මණෝ

 

Na jatahi na gottena
na jacca hoti brahmano
yamhi saccanca dhammo ca
so suci so ca brahmano.

(ජේතවන – ජටීල බමුණකු ඇරබ)

හිසේ බදින ජටාවෙන් හෝ ගෝත්‍රයෙන් හෝ ඉපදීමෙන් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් නො වේ, යමකු කෙරෙහි සත්‍යයත් ධර්මයත් පිහිටියේ නම් හෙතෙම ශුද්ධ පුද්ගලයෙකි, බ්‍රාහ්මණයෙකි.

 

394.෴

කිං තේ ජටාහි දුම්මේධා? – කිං තේ අජිනසාටියා?
අබහන්තරං ත ගහණං – බාහිරං පරිමජ්ජසි.

 

Kim te jatahi dummedha
kim te ajinasatiya
abbhantaram te gahanam
bahiram parimajjasi.

(වේසාලි – කුහක බමුණකු ඇරබ)

දුෂ්ට පුද්ගලය, තා ගේ ජටාවලින් ඇති ඵලය කුමක් ද? අදුන් දිවි සමින් ඇති ඵලය කුමක් ද? තා ගේ ඇතුළත් කෙලෙස්වලින් පිරී තිබේ. නුඹ (පිටතින් තවුස් වෙස් ගෙන) පිටත ඔප දමන්නෙහි.

 

395.෴

පංසුකූල ධරං ජන්තුං – කිසං ධමනිසන‍්ථතං
එකං වනස්මිං ඣායන්තං – තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං.

 

Pamsukuladharam jantum
kisam dhamanisanthatam
ekam vanasmim jhayantam
tamaham brumi brahamanam.

(ගිජඣකූට- කිසාගෝතමී ඇරබ)

ඉවත දැමූ රෙදි කැබලි අවුලා සිවුරු මසා අදිනා, අල්ප අහර නිසා කෙට්ටු වූ නහර ඉල්පුණු ශරීර ඇති, හුදෙකලාව වනයෙ හි භාවනා කරන්නා වූ ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

396.෴

න චාහං බ්‍රාහ්මණං බ්‍රෑමි – යෝනිජං මත්තිසම්භවං
භෝවාදී නාම සෝ හෝති – සවේ හෝති සකිංචනෝ
අකිංචනං අනාදානං – තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

 

Na caham brahmanam brumi
yonijam mattisambhavam,
bhovadi nama so hoti
sace hoti sakincano
akincanam anadanam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – බමුණකු ඇරබ)

බමුණු කුලයෙ හි උපන්න පමණින්වත්, බමිනියක මව වූ පමණින්වත් ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම නො කියමි. බමුණු කුලයෙ හි උපන්නත් කෙලෙස් සහිත වූවෙක් නම් භෝවාදියෙක් වේ (පින්වත,පින්වත යයි නිතොර අනුනට අමතන අයෙක් හූ වාදියෙකි ). කෙලෙස් බිඳකුදු නැති, මෙලොව අල්ලා ගැනීම් කිසිවක් නැති පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයා ය යි මම කියමි.

 

397.෴

සබ්බසංයෝජනං ඡෙත‍්වා – යෝ වේ න පරිතස්සති,
සංගාතිගං විසඤඞ්තතං – තම්හං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං.

 

Sabbasamyojanam chetva
yo ve na paritassati
sangatigam visamyuttam
tamaham brumi brahamanam.

(වේළුවන – උග්ගසේන සිටු ඇරබ)

යමෙකු සියලූ සසර බැමි සිද ලුවේද, තැති ගැන්මට පත් නො වේ ද, රාගාදී ඇලීම් ඉක්මවූ, බැමි වලින් මිදුණු ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

398.෴

ඡෙත‍වා නදධිං වරතතං ච – සන‍දාමං සහනුකකමං
උකඛිතතපලිඝං බුදධං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Chetva naddhim varattanca
sandanam sahanukkamam
ukkhittapaligham buddham
tamaham brumi brahamanam.

(ජේතවන – බමුණන් දෙදෙනෙකු ඇරබ)

යමෙක් ක්‍රෝධ නමැති රැහැණද තෘෂ්ණා නැමැති වරපට (සම්පටිය) ද කාමරාගාදී සිතේ මුල් බැස තිබෙන ක්ලේෂයන් සහිත මිත්‍යාදෘෂ්ටි නමැති දම්වැලද කඩා දැමීද, අවිද්‍යා නමැති අගුල උපුටා දැමූ සත්‍යාවබෝධය කළ ඔහුට මම බ්‍රාහ්මණයා යි කියමි.

 

399.෴

අකෙකාසං වධබන‍ධං ච – අදුටෙඨා යො තිතිකඛති
ඛනතිබලං බලාණිකං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Akkosam vadhabandhanca
aduttho yo titikkhati
khantibalam balanikam
tamaham brumi brahmanam.

(වේළුවන – අක්කෝසක භාරද්වාජ බමුණා ඇරබ)

යමෙක් ගටා බැණීම් හා හිංසා කිරීම් අත් පා බැදීම් ආදිය නො කිපී ඉවසයි ද, ඉවසීම් බලය බල ඇණියක් කොට ඇති ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

400.෴

අකෙකාධනං වතවනතං – සීලවනතං අනුසසුතං
දනතං අතතිම සාරීරං – තම හං බෘමි බ්‍රාහ්මණන්.

 

Akkodhanam vatavantam
silavantam anussadam
dantam antimasariram

tamaham brumi brahmanam.

(වේළුවන – සැරියුත් තෙරුන් ඇරඹ)
ක්‍රෝධ නො කරන්නා වූ ධුතාංග ආදී ව්‍රතවලින් යුතු පිරිසිඳු සිල් ඇති, තෘෂ්නාදියෙන් තෙත් නො වූ, දමනය කළ ඉඳුරන් ඇති (නැවත ඉපදීමක් නැති බැවින්) අන්තිම ශරීරය දරන ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙක් ය යි කියමි.

 

401.෴

වාරි පොකඛරපතෙතව – ආරගෙගරිව සාසපො
යො න ලිපපති කාමෙසු – තමහං බෘමි බ්‍රාහ්මණං.

 

Vari pokkharapatteva
araggeriva sasapo
yo na limpati kamesu
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – උත්පලවන්නා තෙරණිය ඇරබ)

යමෙක් නෙලූම් කොළයෙහි දිය බිඳත්, ඉදිකටුව අග අබ ඇටයත් රදා නො සිටින්නා සේ කාමයන් හී නො ඇලේ නම් ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

402.෴

යො දුකඛසස පජානාති – ඉධෙව ඛයමතතනො
පනනභාරං විසංයතු තං – තමහං බෘමි බ්‍රාහ්මණං

 

Yo dukkhassa pajanati
idheva khayamattano
pannabharam visamyuttam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – බමුණකු ඇරබ)

යමෙක් මේ භවයේ දී ම තමා ගේ දුක කෙළවර වී ය යි දනී ද , බහා තැබු ස්කන්ධ පස නමැති කද බර ඇති කාමයොග ආදියෙන් වෙන් වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

403.෴

ගම්භරී පඤඤං මෙධාවීං – මගගාමගගසස කොවිදං
උතතමත‍ථං අනපු පතතං – තමහං බෘමි බ්‍රාහ්මණං

 

Gambhirapannam medhavim
maggamaggassa kovidam

uttamattha manuppattam
tamaham brumi brahmanam.

(ගිජඣකූට- ඛේමා තෙරණිය ඇරබ)

ගැඹුරු නුවණ හා විදර්ශනා ප්‍රඥා ඇති, නිවන ට යන මග හා නො මග දන්නා වූ, රහත් බව ට පැමිණි ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

404.෴

අසංසටඨං ගහටෙඨහි – අනාගාරෙහි චූභයං
අනොකසාරිං අපපිචඡං – තමහං බෘමි බ්‍රාහ්මණං

 

Asamsattham gahatthehi
anagarehi cubhayam
anokasari mappiccham
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – පබ්භාරවාසී තිස්ස තෙරුන් ඇරබ)

ගිහියන් හා පැවිද්දන් අතර නිතර ගැවසීමක් නැති, තෘෂ්ණා නමැති වාසස්ථානයේ නො හැසිරෙන, ලද දෙයින් සතුටු වන පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙක් ය යි මම කියමි.

 

405.෴

නිධාය දණඩං භූතෙසු – තතෙසු ථාවරෙසු ච
යො න හනති, න ඝාතෙති – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Nidhaya dandati bhutesu
tasesu thavaresu ca
yo na hanti na ghateti
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – භික්ෂුවක් ඇරබ)

යමෙක් ඇවිදිය හැකි වූ ද, එහා මෙහා ගමන් කළ නො හැකි(බෙල්ලන් ආදි) වු ද, හැම සත්ත්වයන්ට හිංසා කිරීම අත්හැර, සතුන් මැරීම හා මැරවීම නො කරයි නම් ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

406.෴

අවිරුදධං විරුදෙධසු – අතතදණෙඩසු නිබබුතං
සාදානෙසු අනාදානං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Aviruddham viruddhesu
attadandesu nibbutam
sadanesu anadanam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – සාමණේර සිව් නමක් ඇරබ)

නොයෙක් විරුද්ධකම් ඇති ජනයා අතරෙහි විරුද්ධ නැති ව වසන, දඩු මුගුරු ආදියෙන් පහරදීම් කරන්නන් අතරෙහි සන්සුන් ව වසන, ලෞකික දේ කෙරෙහි අල්ලා ගැනීම් ඇත්තන් අතරෙහි අල්ලා ගැනීමක් නැති ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

407.෴

යසස රාගො ච දොසො ච – මානො මකෙඛා ච පාතිතො
සාසපොරිව ආරගගා – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Yassa rago ca doso ca
mano makkho ca patito
sasaporiva aragga
tamaham brumi brahmanam.

(වේළුවන – මහා පන්ථක තෙරුන් ඇරබ)

යමෙකු ගේ රාගයත් ද්වේෂයත් මානයත් ගුණ මැකීමත් ඉදිකටු අගින් අබ ඇටයක් මෙන් හෙලා දමන ලද්දේ ද ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

408.෴

අකකකසං විඤඤාපනිං – ගිරං සචචං උදීරයෙ
යාය නාභිසජෙ කංචි – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Akakksam vinnapanim
giram sacca’ mudiraye
yaya nahhisaje kanci
tamaham brumi brahmanam.

(වේළුවන – පිළින්දවච්ඡ තෙරුන් ඇරබ)

යම් වචනයක් කීමෙන් අනුන්ට කෝප ඉපදවීම නො කරනු ලැබේ නම් එ වැනි රළු නො වූ, දෙලෝ වැඩ අවබෝධ කරවන්නා වූ, සත්‍ය වදන කිව යුතු ය. එ වැනි පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

409.෴

යොධ දීඝං වා රසසං වා – අණුං ථූලං සුභාසුභං
ලොකෙ අදිනනං නාදියති – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

Yo’dha digham va rassam va
anum thulam subhasubham
Joke adinnam nadiyati
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – තෙරුන් වහන්සේ නමක් ඇරබ)

යමෙක් මේ ලෝකයෙ හි දික් වූ හෝ කොට වූ හෝ කුඩා වූ හෝ මහත් වූ හෝ යහපත් වූ හෝ අයහපත් වූ හෝ තමා ට නුදුන් දෙය නො ගනීද ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

410.෴

ආසා යස්ස න විජජනති – අසමිං ලොකෙ පරමහි ච
නිරාසයං විසඤඞ්තතං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Asa yassa na vijjanti
asmim loke paramhi ca
nirasasam visamyuttam
tamaham brumi brahmanam

(ජේතවන – සැරියුත් තෙරුන් ඇරබ)

මෙ ලොව හෝ පරලොව ආශාවක් යමෙකුට ආසාවක් නැද්ද ඒ ආශා නැති, කෙලෙස් බැමිවලින් මිදුණු පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

411.෴

යස්සාලයා න විජජනති – අඤඤාය අකථංකථී,
අමතොගධං අනුපපතතං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Yassalaya na vijjanti
annaya akathamkathi
amatogadha’ manuppattam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – මුගලන් තෙරුන් ඇරබ)

යමෙකුට මේ ලොව පරලොව පිළිබඳ ඇලීමක් නැද්ද, යමෙකු තමා විසින් ම දැනගෙන සැක රහිත වේ ද, නිවන ට බැසගත් ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහමණයෙක් ය යි මම කියමි.

 

412.෴

යොධ පුඤඤං ච පාපං ච – උභො සංගං උපචචගා,
අසොකං විරජං සුදධං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Yo’dha punnanca pipanca
ubho sanga’mupaccaga
asokam virajam suddham
tamaham brumi brahmanam.

(පූර්වාරාම – රේවත තෙරුන් ඇරබ)

මෙ ලොව යමෙක් පින් පව් දෙක සහ කාමාදී ඇලීම් ඉක්මවයි ද, ශෝක නැති, කෙලෙස් නැති, පිරිසිදු වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

413.෴

චන‍දං ව විමලං සුදධං – විපපසනනමනාවිලං
නන‍දිභවපරිකඛීණං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Candamva vimalam suddham
vippasannamanavilam
nandibhavaparikkhinam

tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – චන්දාහ තෙරුන් ඇරබ)

චන්ද්‍රයා මෙන් නිර්මල වූ, පිරිසිදු වූ, පැහැදිලි වූ, නො කැළඹුණු සිතැති, භාවාශාව දුරු කළ ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

414.෴

යො ඉමංපළිපථං දුගගං – සංසාරං මොහමචචගා
තිණෙණා පාරගතො ඣායී – අනෙජො අකථංකථී
අනුපාදාය නිබබුතො – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Yo’mam palipatham duggam
samsaram mohamaccaga
tinno parangato jhayi
anejo akathamkathi
anupadaya nibbuto
tamaham brumi brahmanam.

(කුණ්ඩවධාන වනයේ -සීවලි තෙරුන් ඇරබ)

යමෙක් මේ කෙලෙස් මඩ සහිත මගත්, සංසාරයත් මෝහය ත් ඉක්මවා ගියේ ද, පරතෙරට ගියේ ද, ධ්‍යාන වඩන්නේ ද, තෘෂ්ණා නැත්තේ ද, බුද්ධාදි අට තැන සැක නැත්තේ ද ආශාවෙන් කිසිවක් අල්ලා නො ගෙන කෙලෙස් නිවීමට පැමිණියේද, ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

415.෴

යොධ කාමෙ පහත‍වාන – අනාගාරො පරිබබජෙ
කාමභවපරිකඛීණං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Yo’dha kime pahantvana
anagaro paribbaje
kamabhavaparikkhinam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – සුන්දර සමුද්ද තෙරුන් ඇරබ)

මේ ලෝකයෙ හි යමෙක් කාමයන් හැර දමා ගිහි ගෙයින්ව නික්ම පැවිදි වේද , කාමාශාවන් හා භාවාශාවන් දුරු කළ ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

416.෴

යොධ තණහං පහත‍වාන – අනාගාරො පරිබබජෙ,
තණහාභවපරිකඛීණං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Yo’dha tanham pahantvana
anagaro paribbaje
tanhabhavaparikkhinam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – ජෝතිය තෙරුන් ඇරබ)

මේ ලොව යමෙක් තෘෂ්ණාව දුරු කොට ගෘහ වාසයක් නැත්තෙක් ව පැවිදිවෙයි ද තෘෂ්ණාව හා භවය ගෙවා දැමූ ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

417.෴

හිත‍වා මානුසකං යොගං – දිබබං යොගං උපචචගා
සබබයොගවිසඤඞ්තතං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Hitva manusakam yogam
dibbam yogam upaccaga
sabbayogavisamyuttam
tamaham brumi brahmanam.

(වේළුවන – නළුවකු ඇරබ)

යමෙක් මානුෂික බැමි හැර දමා දිව්‍යමය බැමි දුරු කෙළේ ද, සියලූ බැමි වලින් වෙන් වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

418.෴

හිත‍වා රතිං චා රතිං ච – සීතිභූතං නිරූපධිං
සබබලොකාභිභූං වීරං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Hitva ratim ca aratim ca
sitabultam nirupadhim

sabbalokabhihhum viram
tamaham brumi brahmanam.

(වේළුවන – නළුවකු ඇරබ)

කාම සැපයෙ හි ආශාවත් දුරු කොට, වනවාසයෙ හි නො ඇල්මත් දුරු කොට සිහිල් වූ, උපක්ලේශ (කිලිටි ධර්ම) නැති, මුළු ස්කන්ධ ලොකය (සසර ඉපදීම) මැඩ පැවැත්වූ ඒ වීරයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

419.෴

චුතිං යො වෙදි සතතානං – උපපතතිං ච සබබසො
අසතතං සුගතං බුදධං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Cutim yo vedi sattanam
upapattinca sabbaso
asattam sugatam buddham
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – වංගීස තෙරුන් ඇරබ)

යමෙක් සත්ත්වයන් ගේ මෙ ලොවින් චුත වී යාමත් නැවත ඉපදීමත් හැම ආකාරයෙන් දනී ද, කිසි දෙයක නො ඇලූණු, මනා ගමන් ඇති, සත්‍යාවබෝධය කළ ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

420.෴

යසස ගතිං න ජානනති – දෙවා ගන‍ධබබ-මානුසා
ඛීණාසවං අරහනතං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Yassa gatim na jananti
deva gandhabbamanusa
khinasavam arahantam
tamaham brumi brahmanam

(ජේතවන – වංගීස තෙරුන් ඇරබ)

දෙවියොත් ගන්ධර්වයෝත් මනුෂ්‍යයෝත් යමෙකු ගිය තැන (උපන් තැන) නො දනිත් ද, ඒ ආශ්‍රව නැසූ, කෙලෙස් දැති කඩා දැමූ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

421.෴

යසස පුරෙ ච පචඡා ච – මඡෙඣ ච නත‍ථී කිඤචනං
අකිඤචනං අනාදානං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Yassa pure ca paccha ca
majjhe ca natthi kincanam
akincanam anadnam
tamaham brumi brahmanam.

(වේළුවන – ධම්මදින්න තෙරණිය ඇරබ)

යමෙකුගේ සිතෙහි පෙර ද පසු ද මැද ද යම් කිසි අල්ලා ගැනීමක් නැද්ද, කිසි කරදරයක් නැති තෘෂ්ණාදි ඇති කර ගැනීමක් නැති ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

422.෴

උසභං පවරං වීරං – මහෙසිං විජිතාවිනං
අනෙජං නහාතකං බුදධං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං

 

Usabham pavaram viram
mahesim vijitavinam
anejam nhatakam
 buddham
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – අඟුල්මල් තෙරුන් ඇරබ)

දහස් ගණන් ගවයන්ට අධිපති වෘෂභයකු වැනි උතුම් වූ, මහත් ශීලාදිය සොයන්නා වූ, ක්ලේශමාර පැරද වූ, තෘෂ්ණා නැත්තා වූ, කෙලෙස් මළ සෝදා හැරිය සත්‍යාවබෝධය කළ ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

423.෴

පුඛෙබනිවාසං යො වෙදි – සගගාපායං ච පසසති,
අථො ජාතිකඛයං පතෙතා – අභිඤඤාවොසිතො මුනි,
සබබවොසිතවොසානං – තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහමණං.

 

Pubbenivasam yo vedi
saggapayanca passati
atho jatikkhayam patto
abhinnavosito muni
sabbavositavosanam
tamaham brumi brahmanam.

(ජේතවන – දේවංගික තෙරුන් ඇරබ)

යමෙක් පෙර විසූ භව පිළිවෙල දත්තේ ද, ස්වර්ගය හා අපාය දකීද, ඉපදීමේ කෙළවරට පැමිණියේ ද, දත යුත්ත දැන අවසානයට පත් වීද, මුනිභාවයට පැමිණියේ ද, විසිය යුතු බ්‍රාහ්මචර්යාදියෙ හි වැස අවසන් කළේ ද, ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ යි මම කියමි.

 

බ්‍රාහ්මණ වග්ගය නිමි!