ත්‍රිපිටකයේ සුත්‍ර පිටකයෙහි ඛුද්ධක නිකායේ අඩන්ගුවන ධම්මපදය ගාථා 423 කින් සමන්විතය. බෞද්ධ සාහිත්‍යයෙහි සියළු ග්‍රන්ථයන්ගෙන් ධම්මපදය තරම් ජනප්‍රිය වූ ප්‍රසිද්ධ වූ වෙනත් පොතක් නැත. එසේම සැම බෞද්ධයෙකු විසින්ම නැවත නැවත කියවිය යුතු වන පොත් කලයුතු ප්‍රගුණ කල යුතු හස්තසාර වස්තුවක් වශයෙන් ධම්මපදය හැඳින්වීම යුක්ති යුක්තය. සඳුන් ගස කපත්ම එහි සුවඳ දසත විහිදෙන්න සේ ධම්මපදය කියවන වාරයක් පාසා මැ එහි දහම් රසය වැහේ.

යමක වග්ගය
අප්පමාද වග්ගය
චිත්ත වග්ගය
පුප්ඵ වග්ගය
බාල වග්ගය
පණ්ඩිත වග්ගය
අරහන්ත වග්ගය
සහස්ස වග්ගය
පාප වග්ගය
දණ්ඩ වග්ගය
ජරා වග්ගය
අත්ත වග්ගය
ලෝක වග්ගය
බුද්ධ වග්ගය
සුක වග්ගය
පිය වග්ගය
කෝධ වග්ගය
මල වග්ගය
ධම්මට්ට වග්ගය
මග්ග වග්ගය
පකින්නක වග්ගය
නාග වග්ගය
නිරය වග්ගය
තන්හා වග්ගය
භික්කු වග්ගය
බ්‍රාහ්මණ වග්ගය

යනුවෙන් ධම්මපදයෙහි වග්ග 26 කට අයත් ගාථා 423 කි.

මෙහි ඒන බොහො පාඨයන් පහත වෙබ් අඩවි වලින් උපුටා ගන්නා ලදී.
https://dammapadaya.wordpress.com/read/
http://www.tipitaka.net/tipitaka/dhp
http://www.buddhismforyou.org/Books/PDFs/Sinhala/2600_Buddha-Jayanthiya_Dhammadana/Dammapadaya_2600_Buddha_Jayanthiya.pdf

 

ඔවුනට ද මෙම ධර්මදානය මගින් පින අත්පත් වේවා!